Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF CONSUMERS' GREEN PRODUCT USE PREFERENCES ON THEIR PURCHASING BEHAVIOR: THE CASE OF DAMLA WATER
(TÜKETİCİLERİN YEŞİL ÜRÜN KULLANIM TERCİHLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: DAMLA SU ÖRNEĞİ )

Author : Sinem EYİCE BAŞEV    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 33-46
Cite : Sinem EYİCE BAŞEV , (2021). THE EFFECT OF CONSUMERS' GREEN PRODUCT USE PREFERENCES ON THEIR PURCHASING BEHAVIOR: THE CASE OF DAMLA WATER. Digital communication Journal, 5, p. 33-46. Doi: 10.51295/dicoj.28.
    


Summary

Awareness of some disturbances in the ecological order has led to some changes in consumption habits as a result of rising environmental pollution and consumer awareness of some disturbances in the ecological order. Consumers have started to move toward conscious consumption as a result of increased environmental consciousness. Environmentally friendly products have become more common in this context, and companies have become more inclined to produce and maintain environmentally friendly products. This consumption trend has been labeled "green marketing" in the literature. Green marketing, in other words, refers to all marketing activities aimed at satisfying consumer needs by providing alternative alternatives to scarce resources in a manner that is environmentally friendly and does the least damage to the natural jaw. The aim of this study is to look at the impact of consumers' green product consumption preferences on their buying behavior using Damla Water as an example. The case study was used as one of the qualitative analysis techniques in this study. The study group was made up of 16 volunteers aged 25 and up. Due to the COVID-19 pandemic, it was conducted through Google Meet with the study participants. An interview form with three questions to determine the demographic characteristics of the study group and 12 semi-structured open-ended questions to determine the impact of the COVID-19 process on the attitudes of consumers living in Turkey and to determine their views on consumer trends was used as the research's data collection tool. The MAXQDA 2018 Program was used to analyze the data using the descriptive analysis technique. It is thought that the results of the research will contribute to the relevant literature by raising awareness of the consumers through the "Plant Bottle" advertisement, which is the green marketing strategy of Damla Water.Keywords
Green Marketing, Green Product, Green Product Usage Preference, Consumer Buying Behavior, Damla Water

Abstract

Çevre kirliliğinin gün geçtikçe artması ve ekolojik düzendeki birtakım bozuklukların tüketiciler tarafından fark edilmesi, tüketim alışkanlıklarında da birtakım değişimlere yol açmıştır. Çevresel duyarlılık aitmiş ve tüketiciler bilinçli tüketime doğru yönelmeye başlamışlardır. Bu bağlamda da çevre dostu ürünler daha çok tercih edilmeye başlanmış, dolaysıyla da işletmeler çevre dostu ürünleri üretmeye ve sürdürebilirliğe eğilimli hale gelmişlerdir. Tüketimde meydana gelen bu yönelim ise, yeşil pazarlama olarak alanyazında yerini almıştır. Bir başka deyişle ekolojik çevreyle uyumlu ve doğal çeneye en az zarar verecek şekilde, kıt olan kaynaklara alternatif çözümler sunarak, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan tüm pazarlama faaliyetleri yeşil pazarlama olarak belirlenmiştir. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı, tüketicilerin yeşil ürün kullanım tercihlerinin satın alma davranışları üzerindeki etkisinin Damla su örneği kapsamında incelenmesidir. Araştırmanın amacına yönelik olarak, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 25 yaş ve üstü gönüllü 16 katılımcıdan oluşmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcılarla COVID-19 pandemisi nedeniyle Google Meet üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak araştırmanın çalışma grubunun demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 3 soru ve COVID-19 sürecinin Türkiye’de yaşayan tüketicilerin davranışlarına etkisi ve tüketici eğilimlerindeki yeniliklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik 12 yarı yapılandırılmış açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler MAXQDA 2018 Programı ile betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarının tüketicilerin Damla Su’yun yeşil pazarlama stratejisi olan “Bitki Şişe” reklamı üzerinden farkındalık kazandırılması sağlanarak ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Yeşil Pazarlama, Yeşil Ürün, Yeşil Ürün Kullanım Tercihi, Tüketici Satın Alma Davranışı, Damla Su

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri