Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


XIX. ARTISTIC LANGUAGE FEATURES OF THE STYLE EVER IN THE CLASSICAL HERITAGE OF REPRESENTATIVES OF THE LITERARY ENVIRONMENT OF NAKHCHIVAN OF THE CENTURY
(XIX. YÜZYIL NAHÇIVAN EDEBİYAT ORTAMI TEMSİLCİLERİNİN KLASİK MİRASINDA HİÇ TARZININ SANATSAL DİL ÖZELLİKLERİ )

Author : Mehriban QULİYEVA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 83-91
Cite : Mehriban QULİYEVA , (2021). XIX. ARTISTIC LANGUAGE FEATURES OF THE STYLE EVER IN THE CLASSICAL HERITAGE OF REPRESENTATIVES OF THE LITERARY ENVIRONMENT OF NAKHCHIVAN OF THE CENTURY. Digital communication Journal, 5, p. 83-91. Doi: 10.51295/dicoj.33.
    


Summary

Exposing the shortcomings of the socio-political environment, criticizing the shortcomings of society, the style of expression arising from the requirements of this originality has become the leading direction of the literary process. Motives for complaining about the period are widely used in the poetic works of Nakhchivan writers. At the same time, the study of the development of satire in classical Azerbaijani poetry, the study of the linguistic features of the satirical style was carried out on the basis of artistic examples of writers living in Nakhchivan.Keywords
Nakhchivan, literary environment, satirical style, classical style, literary language

Abstract

B?dii dilin imkanlarına b?l?d olmadan, söz x?zin?sinin z?nginlikl?rind?n b?hr?l?nm?d?n böyük s?n?t ?s?rl?rinin yaradılması q?yri-mümkündür. Klassik şeirin, xalq şeirinin kökl?ri ?sasında formalaşan satirik  poeziya daim xalq şeirinin ?n?n?l?rind?n qidalanaraq, dövrün t?l?bin? uyğun yeni formalar meydana g?tirib. XIX ?sr bu baxımdan maraqlı v? t?dqiqata z?ngin m?lumat ver?n dövrdür. XIX ?sr Naxçıvan ?d?bi mühiti F?qir Ordubadi, Aslanxan Gövh?r, Qüdsi V?n?ndi, Hüseyn Nadim Naxçıvani, Usta Zeynalabdin N?qqaş kimi şairl?rin yaradıcılığında satiraya güclü meyl hiss olunur. ?d?bi mühit nümay?nd?l?ri ictimai satiranın d?y?rli nümun?l?rini s?n?t? g?tirir, hakim dair?l?rin özbaşınalığından v? iqtisadi güz?ranın ağırlığından şeirl?rind? satirik b?dii dild?, obrazlı ifad?l?rl? söz açırlar.

 İctimai-siyasi mühitin çatışmayan c?h?tl?rinın ifşası, c?miyy?td? baş alıb ged?n nöqsanların t?nqidi, bu özün?m?xsusluğun t?l?bind?n ir?li g?l?n deyim t?rzi ?d?bi prosesin aparıcı istiqam?tin? çevrilmişdir. Dövrandan şikay?t motivl?ri Naxçıvanlı ?dibl?rin poetik ?s?rl?rind?  geniş yer almışdır. M?qal?d? eyni zamanda, klassik Az?rbaycan şeirind? satiranın inkişaf istiqam?tl?ri, satirik üslubun dil xüsusiyy?tl?rinin öyr?nilm?si Naxçıvanda yaşayan ?dibl?rin b?dii nümun?l?ri ?sasında h?yata keçirilmişdir.Keywords
Naxçıvan, ?d?bi mühit, satirik üslub, klassik üslub, b?dii dil

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri