Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COLORS USED BY ENTERPRISES (BUSINESSES) AND COLOR PSYCHOLOGY IN MARKETING
(GİRİŞİMLERİN (İŞLETMELERİN) KULLANDIKLARI RENKLER VE PAZARLAMADA RENK PSİKOLOJİSİ )

Author : Mehmet DEMİRDÖĞMEZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 92-105
Cite : Mehmet DEMİRDÖĞMEZ , (2021). COLORS USED BY ENTERPRISES (BUSINESSES) AND COLOR PSYCHOLOGY IN MARKETING. Digital communication Journal, 5, p. 92-105. Doi: 10.51295/dicoj.37.
    


Summary

Colors are a very effective communication tool used to influence people's mood and physiological reactions, to activate them. Colors in things used in the course of life, such as houses built, religious symbols and rituals, clothes and clothes, etc., have been one of the important elements in terms of communication. Since ancient times, people have determined their lifestyles, habits and the status they want to have by using the colors they attribute various meanings to, and they have sought to place this status in the society they live in. The meanings of colors can vary according to the history, culture and geography of the societies. Different meanings attributed to colors in the geographies where societies lived in history maintain their validity today. All the colors created by God create various and different interactions in human psychology. In today's societies where visuality is very important, enterprises that are aware of this interaction, namely businesses, use colors that have the feature of affecting people psychologically in their marketing activities. One of the important reasons why colors are used in all sectors where startups are located is that colors have a convincing hidden message feature. Initiatives use colors along with various elements to be noticed, to attract attention, to stay in mind, to symbolize meanings that will evoke them, to excite or comfort people or consumers by influencing their attitudes and behaviors. Colors, which constitute the main factor of corporate brand logos for enterprises, have become one of the elements that affect shopping decisions for consumers. Color psychology is the study of the effects of colors on people's behavior. It aims to explain how and to what extent colors affect our decisions in our purchasing behavior. Colors awaken our senses, activate our emotions, and the meanings we attach to colors can affect why we prefer certain colors to other colors. Choosing the right colors for their logos, brands and names for their marketing efforts can show the distinctiveness and difference of companies among competitors. While doing marketing activities, they can use colors in their strategies so that their customers can see what they want them to see and more. Entrepreneurs' understanding of the psychology of color can be of great benefit to their marketing efforts and can help them enliven their brand the way they want. The aim of this study; The aim of this study is to reveal the importance of the colors used by the enterprises in their marketing activities, the reasons for their use and their effects on the shopping preferences and consumption behavior psychology of people. It is to show the effects of colors on the logos or names of brands or on consumers.Keywords
Colors, Logo, Colors in Business and Marketing, Color Psychology and Meanings.

Abstract

Renkler, insanların ruh halini ve fizyolojik reaksiyonlarını etkilemek, onları harekete geçirmek için kullanılan çok etkili bir iletişim aracıdır. İnşa edilen evler, dini sembol ve ritüeller, giyilen elbise ve kıyafetler vb.gibi hayatın seyri içerisinde kullanılan şeylerde renkler, iletişim kurmak açısından önemli unsurlardan biri olmuştur. Eski çağlardan beri insanlar, hayat tarzlarını, alışkanlıklarını ve sahip olmak istedikleri statülerini çeşitli anlamlar yükledikleri renkleri kullanarak belirlemişler, içerisinde yaşadıkları toplumda da bu statülerini yerleştirmek amacını gütmüşlerdir. Renklerin anlamları, toplumların yaşadığı tarihe, kültüre ve coğrafyaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Tarihte toplumların yaşadığı coğrafyalarda renklere yüklenmiş farklı anlamlar günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Allahın yaratmış olduğu tüm renkler, insan psikolojisinde çeşitli ve farklı etkileşimler meydana getirmektedir. Görselliğin çok önemli olduğu günümüz toplumlarında, bu etkileşimin farkında ve bilincinde olan girişimler yani işletmeler, insanları psikolojik açıdan etkileme özelliğine haiz renkleri, pazarlama faaliyetlerinde de kullanmaktadırlar. Girişimlerin bulundukları tüm sektörlerde, renklerin kullanılmasının önemli sebeplerinden birisi, renklerin ikna edici gizli bir mesaj özelliği taşımalarıdır. Girişimler, fark edilmek, dikkat çekmek, akıllarda kalmak, kendilerini çağrıştıracak anlamları sembolize etmek, insanları veya tüketicileri etkileyerek onların tutum ve davranışlarını yönlendirmeye çalışarak heyecanlandırmak ya da rahatlatmak için çeşitli öğelerle birlikte renkleri de kullanmaktadırlar. Girişimler için kurumsal marka logolarının ana etkenini oluşturan renkler, tüketiciler açısından alışveriş kararlarını etkileyen ögelerden biri halini almıştır. Renk psikolojisi, insanların davranışlarında renklerin etkilerinin incelenmesidir. Satın alma davranışlarımızda renklerin kararlarımızı nasıl ve ne ölçüde etkilediğini açıklamayı amaçlamaktadır. Renkler hislerimizi uyandırır, duygularımızı harekete geçirir, renklere yüklediğimiz anlamlar, belirli renkleri diğer renklere neden tercih ettiğimizi etkileyebilir. Girişimlerin pazarlama çalışmaları için logo, marka ve isimlerinde doğru renkleri seçmeleri, firmaların rakip firmalar arasında belirginliğini ve farklılığını gösterebilmektedir. Pazarlama çalışmaları yaparken renkleri stratejilerinde kullanarak müşterilerinin görmelerini arzu ettikleri şeyleri ve daha fazlasını görmelerini sağlayabilmektedirler. Girişimlerin renk psikolojisini anlamaları, onların pazarlama çalışmaları için çok yarar sağlamakla birlikte markalarını istedikleri şekilde canlandırmalarına yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; girişimlerin pazarlama faaliyetlerinde kullandıkları renklerin önemi, kullanılma nedenleri ile insanların alışveriş tercih ve tüketim davranış psikolojilerine etkilerini ortaya koymaktır. Renklerin, markalara ait logo veya isimlerde ya da tüketiciler üzerinde bıraktığı etkileri göstermektir.Keywords
Renkler, Logo, Girişimlerde ve Pazarlamada Renkler, Renk Psikolojisi ve Anlamları.

Advanced Search


Announcements

    28 Şubat Sayısı

    28 Şubat 2022 sayımız için makale kabülü başladı.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri